Preinscripció ESO

Calendari de preinscripció ESO

Calendari complet per ESO

 • Publicació de l’oferta inicial: 5 de març de 2024
 • Presentació i/o modificació de sol·licituds: del 8 al 20 de març de 2024 només telemàticament
 • Presentació de documentació: fins al 22 de març de 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 17 d’abril de 2024  
 • Termini de reclamacions: del 17 al 22 d’abril de 2024 (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions)
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2024
 • Sorteig per determinar l’ordre de les sol·licituds: 30 d’abril de 2024, a les 11h, al Departament d’Educació a Barcelona  81.801
 • Publicació llista ordenada 2 de maig de 2024 
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juny de 2024
 • Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera: 10 de juny de 2024
 • Període de matrícula: del 18 al 26 de juny de 2024

Tramitació de la preinscripció ESO

Període de preinscripció

del 8 al 20 de març de 2024 només telemàticament

Podeu consultar informació actualitzada del Departament d’Educació

Presentació telemàtica

 • Cal disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar). [Preferència d’accés de les escoles públiques de Salou]
Tramitació telemàtica de la sol·licitud de preinscripció ESO 

Enllaç a sol·licitud electrònica (cal que pare, mare o tutor/a legal disposi d‘identificador electrònic com ara idCAT, DNIe, Clave o qualsevol altre)

Enllaç al formulari en suport informàtic (només si el pare, mare o tutor legal no ha pogut disposar d’identificador electrònic)

Codi de centre: 43007543

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 


Important: És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre els missatges amb la informació sobre l’estat de la sol·licitud.

Prioritàriament s’ha de fer la sol·licitud electrònica, ja que en aquest cas no cal adjuntar cap tipus de documentació. De manera excepcional, i només si no es poden fer les consultes interadministratives, pot ser necessari adjuntar algun document (escanejat o fotografiat). En aquest cas es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la sol·licitud.

El pare, mare, tutor/a legal que s’ha identificat per fer la sol·licitud de preinscripció podrà consultar els diferents llistats quan es publiquin (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Es podran fer modificacions mentre es pugui presentar documentació, amb la introducció del núm. de preinscripció que se us assignarà i el núm. de DNI o TIE de la persona que s’ha identificat per presentar-la.

Criteris de barem de preinscripció ESO

Preferència d’accés

 • Escoles públiques de Salou

Criteris prioritaris (suma de punts)

 • Tenir germans escolaritzats al centre en el moment de la preinscripció (50 punts)
 • Proximitat. Només es pot al·legar un dels dos següents:
  • Proximitat (Salou) del domicili habitual de l’alumne (30 punts)
  • Proximitat (Salou) del centre de treball del pare, mare o tutor legal (20 punts)
 • Si el pare, mare o tutor/a legal són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (15 punts)

Criteris complementaris (es tindrà en compte en cas d’empat)

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a legal o germans (igual o superior al 33%): 15 punts.
 • Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 • Formar part d’una família nombrosa: 10 punts.
 • Formar part d’una família monoparental: 10 punts.
 • Haver nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Per tenir la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.