EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

En el marc del nostre Projecte de Qualitat i Millora Contínua incidim, principalment en els primers cursos, en la creació d’equips docents cohesionats que permeten dur a terme una bona acollida, integració i seguiment de l’alumnat. En aquests equips potenciem especialment la figura de la persona tutora amb una dedicació important d’hores lectives al seu grup classe.

 

GRUP PLURILINGÜE

GEP

A l’ESO oferim contingut d’assignatures en anglès i oferim alemany i francès com a segona llengua des de 1r d’ESO:

1r d’ESO: Biology, Physical Education, Arts & Crafts i Projecte ‘Make your Planet’ (interdisciplinar)
2n d’ESO: Physical Education, Arts & Crafts
3r d’ESO: Ethics, History & Geography

 

SOSTENIBILITAT I ESCOLA VERDA

Treballem els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 amb projectes transversals perquè arreli en el nostre alumnat un sentit ètic i cívic de corresponsabilitat ambiental  i de lleialtat vers generacions futures.

 

PROJECTE EDUCAT 2.0

A tota l’etapa ESO hi ha implantat el Projecte eduCAT 2.0. Tot l’alumnat d’ESO disposa del seu ordinador portàtil individual i fa servir llibres i plataformes digitals que afavoreixen la comunicació i el treball col·laboratiu.

 

SIEI I AULA D’ACOLLIDA

Per nosaltres la diversitat és una oportunitat per enriquir-nos i créixer. Oferim suport a alumnes amb necessitats educatives especials amb el nostre professorat de la SIEI. També comptem amb els recursos i materials necessaris per facilitar l’itinerari educatiu de l’alumnat nouvingut en el procés per garantir l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació a l’aula ordinària dins d’un marc d’escola inclusiva.

 

 

 

TREBALL PER PROJECTES

 

 

 

Una visita ràpida?

Visita ràpìda