POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Jaume I de Salou, dins el seu projecte de Qualitat i Millora contínua té definit un Sistema per a la Gestió de la Qualitat segons les normes de referència:  ISO 9001:2015.

Té com a objectiu implementar, avaluar i millorar contínuament els sistemes de gestió del centre. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). 

La finalitat última del Projecte és la d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat. El nostre centre ha optat per cercar la qualitat en tots els seus processos i, en aquest camí, el centre disposa de la corresponent certificació de qualitat.

 

 

 

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Jaume I el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat i els seus usuaris. El nostre principal objectiu és satisfer permanentment les demandes socials i les necessitats educatives de la comunitat a la qual donem servei. Treballem per a millorar la gestió dels processos, les activitats que els desenvolupen i els resultats que perseguim. 

La Direcció de l’Institut Jaume I està compromesa i lidera el desenvolupament i millora del sistema de gestió de la qualitat mitjançant: 

  • La sensibilització del personal en la detecció i satisfacció dels requisits dels clients, així com els legals i els reglamentaris. 
  • L’establiment, l’aprovació i la difusió de la política i dels objectius de la qualitat. 
  • La revisió del sistema de gestió de la qualitat periòdicament. 
  • L’assegurament de la disponibilitat de recursos. 
  • El manteniment d’una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut, l’ensenyament i l’aprenentatge. 
  • La implantació d’un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències de les persones de l’Institut.