Carta de compromís educatiu i normativa mòbils

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Compromisos per part del centre:

 1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a, oferint un entorn favorable, innovador i exigent, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i el rendiment escolar. 
 2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques sempre que estiguin dins l’estat de dret, de la família i de l’alumne/a.
 4. Informar la família del projecte educatiu, de les normes d’organització i funcionament del centre, del reglament de règim intern i del projecte de convivència.
 5. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
 6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
 7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica personal de l’alumne/a.
 8. Comunicar a la família les faltes d’assistència justificades i no justificades de l’alumne/a del centre,les conductes contràries a la convivència i a l’exercici de la docència així com qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família intentant facilitar, en la mesura possible, la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.
 10. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, al respecte, a l’educació emocional, a la responsabilitat i a la implicació de l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge, i també a l’autonomia personal. 
 11. Establir els acords i mesures adequats per garantir un clima de treball a les aules i al centre en general, basat en l’ordre, el silenci i el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.

Compromisos per part de la família:

 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les accions que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
 3. Promoure i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per l’aprenenrtate i instar el fill/a a respectar el professorat i les normes de convivència del centre (disponibles a l’agenda escolar).
 4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre. En particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i també la normativa d’Espais Lliures de Mòbils.
 5.  Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les tasques encomanades pel professorat.
 6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 7. Adreçar-se al tutor o tutora per contrastar les informacions, coincidències o suggeriments en relació a l’evolució social i acadèmica del fill o filla.
 8. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
 9. Proporcionar a l’institut les dades familiars actualitzades, sobretot pel que fa als números de telèfon, i comunicar qualsevol canvi de les mateixes.
 10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 11.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
 12. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre col·laborant en el compliment del projecte de convivència del centre pel que fa als valors inclosos en el PEC.
 13. Conèixer, respectar i complir les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les normes incloses al NOFC que afecten la convivència escolar.
 14. Informar i compartir amb el fill/a el contingut d’aquests compromisos.

INS JAUME I, ESPAI LLIURE DE MÒBILS

A partir del curs 2023-2024, l’Institut Jaume I aposta per esdevenir un Espai Lliure de Mòbils. Actualment, pràcticament el 100% del nostre alumnat disposa de telèfon mòbil, el qual esdevé per a ells una eina amb la qual juguen, es socialitzen i es comuniquen. 

Està demostrat que la utilització dels mòbils als centres educatius té un impacte negatiu en els resultats acadèmics. Tant la pèrdua de concentració com la dependència dels alumnes cap a aquests dispositius fan que baixi el seu rendiment. L’ús inadequat del mòbil, sobretot de les xarxes socials, són font de bona part dels conflictes dins i fora dels centres. 

És per tot això que hem actualitzat la normativa respecte a l’ús del mòbil a l’institut.

NORMATIVA PER TOT L’ALUMNAT

 1. – Es prohibeix l’ús del mòbil (o altres dispositius amb funcions similars com rellotges…) dins del recinte del centre a tot l’alumnat.
 2. – El mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, des de les 8:30 fins a les 15.00 hores, sense excepció (ni patis, ni canvis de classe, passadissos, escales, guàrdies, ni cap altra casuística). 
 3. – En tot cas, l’alumnat sempre ha de vetllar per la integritat del seu dispositiu electrònic i n’és el seu responsable. El centre no es farà responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils de l’alumnat

 

SANCIONS

En cas d’incompliment de la normativa, tant per l’alumnat d’ESO com dels Estudis postobligatoris, l’alumne/a passarà per Comissió de Convivència i es decidirà la sanció corresponent. 

Si tothom col·labora en el compliment d’aquesta normativa, hi haurà una millora de la convivència i s’evitaran conflictes innecessaris produïts per un mal ús dels dispositius electrònics. 

L’alumnat, en cas de no trobar-se bé, pot demanar al professorat de guàrdia que es truqui a la família i, si fos pertinent, demanar que el vingui a recollir les persones autoritzades dins l’horari lectiu.

Agraïm la col·laboració de les famílies amb el compliment d’aquesta normativa!