Missió, visió i valors del centre

PROPÒSIT

L’objectiu principal de l’INS Jaume I és preparar el nostre alumnat per viure, interactuar i desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex, dinàmic i difícil de preveure. Un context que requereix l’assoliment d’unes competències que li permetin viure i participar en societats plurals i complexes i desenvolupar-se amb èxit en qualsevol àmbit personal, social, acadèmic i professional.

La direcció de l’Institut considera la qualitat un factor essencial per a l’èxit del centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix, considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

MISSIÓ

 • Prestar un servei integral d’educació secundària obligatòria i postobligatòria destinat a la població de Salou i el seu entorn per tal de formar individus competents i realitzats.
 • Oferir un ensenyament de qualitat que permeti al nostre alumnat aconseguir uns bons resultats acadèmics que els capaciti i orienti a aconseguir les seves metes de continuïtat d’estudis o d’inserció laboral.
 • Contribuir al desenvolupament intel·lectual i personal del nostre alumnat perquè col·labori en el progrés, el respecte i el desenvolupament del nostre entorn i la societat en general.
 • Oferir una educació inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, on tothom tingui les mateixes oportunitats.

VISIÓ 

 • Oferir una formació personalitzada, basada en les necessitats i els interessos de cada alumne, tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, d’habilitats i de competències.
 • Consolidar la qualitat pedagògica participant en els moviments d’innovació i renovació com el treball globalitzat i el treball per àmbits o codocència.
 • Intensificar l’aprenentatge de llengües estrangeres en un context multilingüe i multicultural.
 • Implicar tota la comunitat educativa en el Projecte Escola verda per incrementar la seva conscienciació ambiental i reafirmar el nostre compromís amb els ODS de l’Agenda 2030.
 • Mantenir i millorar l’entorn de treball i les relacions interpersonals amb la formació permanent del professorat i els grups de treball interdepartamentals.
 • Implicar les famílies, l’entorn social i el teixit empresarial i institucional en el projecte de centre.
 • Innovar potenciant la cultura de la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits d’actuació del centre.
 • Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de:
  • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i dels serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
  • Garantir la confiança i la satisfacció dels usuaris (equip humà, alumnat, famílies i entorn.

VALORS

Els principis que guien la nostra acció educativa són:

 • La interculturalitat, el diàleg cultural i el respecte vers l’altre com a elements clau en un entorn de creixement de població nouvinguda.
 • L’esperit crític, donant elements per afavorir la presa de decisions i fomentant l’actitud de participació.
 • La formació de persones plenament identificades i implicades amb les seves emocions i amb les dels altres; base per col·laborar en projectes compartits i fomentar la cultura de l’esforç.
 • La cultura tradicional, per conèixer els valors que representa com a forma d’expressió i d’identitat d’un poble.
 • La creativitat, la iniciativa emprenedora que permetin aportar noves idees per a una societat més justa.
 • L’educació per a la igualtat, sense discriminacions de cap tipus.
 • L’objectivitat, la contrastabilitat i la comprensibilitat, inherents al coneixement científic, com a valors més adients amb què aproximar-se al món i analitzar críticament la realitat que ens envolta.