[Informació general] [Batxillerat al nostre centre] [Llistes d’assignació] [Llistes d’espera] [Oferta inicial]  [Dossier de portes obertes de batxillerat]

Calendari de preinscripció

Oferta inicial de places: 18 d’abril de 2023

Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d’abril de 2023 només per via telemàtica

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 22 de maig de 2023

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 22 al 29 de maig de 2023

Publicació de llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023

Sorteig: 2 de juny de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona)  Num. 6.666

Publicació llista ordenada batxillerat: 8 de juny de 2023

Publicació de l’oferta final: 20 de juny de 2023

Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera: 21 de juny de 2023

Període de matrícula ordinària: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

 

Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

  • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2023

  • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2023

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formulari de preinscripció]

Barem preinscripció Batxillerat (ARTS)

 

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a l’àrea de proximitat dels Serveis Territorials de Tarragona (Baix Penedès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, i Tarragonès)30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a l’àrea de proximitat – 20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació global de l’ESO o mitjana de1r a 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

 

Barem preinscripció Batxillerat (NO ARTS)

 

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a Salou30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a Salou20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació global de l’ESO o mitjana de 1r a 3r d’ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud. Documentació necessària a presentar només si l’aplicació informàtica ho demana.

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.