Preinscripció a batxillerats

[Llistes d’assignació] [Llistes d’espera] [Oferta inicial] [Portes obertes virtuals] [Informació general] [Batxillerat al nostre centre] [Dossier de portes obertes de batxillerat]

Oferta inicial de places: 19 d’abril de 2022

Període de presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d’abril de 2022 només per via telemàtica

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 23 de maig de 2022

Presentació de reclamacions al barem provisional: del 23 al 30 de maig de 2022

Publicació de llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022

Sorteig: 3 de juny de 2022, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona) NÚM. 5.037

Publicació llista ordenada batxillerat: 9 de juny de 2022

Publicació de l’oferta final: 21 de juny de 2022

Publicació de les llistes d’assignació i llistes d’espera: 22 de juny de 2022

Període de matrícula ordinària: del 23 al 29 de juny

Període de matrícula extraordinària: del 5 al 7 de setembre de 2022 

 

Tramitació de la preinscripció

Qui ha d’emplenar el formulari?

 • Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne menor d’edat o que no fa els 18 anys durant el 2022

 • Alumne major d’edat o que fa els 18 anys durant el 2022

Dues formes de tramitació de la preinscripció:

Sol·licitud electrònica (cal DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve, l’idCAT Mòbil o altres) – No cal aportar cap còpia al centre.

Sol·licitud amb suport informàtic – Caldrà adjuntar durant el procés el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud i el llibre de família si és menor d’edat.

Si voleu, podeu obtenir fàcilment el idCAT mòbil en el següent enllaç:

idCAT_mobil

 

 

 


[Accés als formulari de preinscripció]

Barem preinscripció Batxillerat (NO ARTS)

 

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a Salou30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a Salou20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació mitjana ESO o mitjana fins 3r ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

 

Barem preinscripció Batxillerat (ARTS)

 

Criteris generals

Suma de punts

a) Germans escolaritzats al centre – 50 punts

b) Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare (només s’aplica un):

b1) Domicili habitual a l’àrea de proximitat dels Serveis Territorials de Tarragona (Baix Penedès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, i Tarragonès)30 punts

b2) Adreça del lloc de treball d’alguns dels pares a l’àrea de proximitat – 20 punts

c) Pares perceptors de la renda garantida de ciutadania – 15 punts

d) Expedient acadèmic: Qualificació mitjana ESO o mitjana fins 3r ESO si encara no ha finalitzat l’etapa.

Criteris complementaris

Només es tenen en compte en cas d’empat  en criteris generals

a) Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans, igual o superior al 33% – 15 punts

b) Pare, mare o tutor/a legal treballa al centre – 10 punts

c) Família nombrosa – 10 punts

d) Família monoparental – 10 punts

e) Alumne/a nascut en un part múltiple – 10 punts

f) Alumne/a en situació d’acolliment familiar – 10 punts

g) Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 punts

En general només cal presentar documentació acreditativa si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de la presentació de la sol·licitud. Documentació necessària a presentar només si l’aplicació informàtica ho demana

Recomanem disposar del núm. d’identificació de l’alumne RALC (l’escola i/o institut de procedència us el pot facilitar) ja que us estalviareu presentar pràcticament tota la documentació.

 • Fotografia o escanejat del llibre de família.
 • Fotografia o escanejat del DNI, passaport o NIE del pare i de la mare o dels tutors legals.
 • Fotografia o escanejat del DNI, passaport o NIE de l’alumne/a.
 • Si s’al·lega que té germans matriculats al centre, cal facilitar les dades perquè el centre en faci la comprovació. [50 punts]
 • En el cas que el domicili familiar que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI o NIE de la persona sol·licitant, certificat o volant de convivència emès per l’Ajuntament de residència. [30 punts]
 • Si el pare, mare, o tutors legals són beneficiaris de l’ajut de renda garantida de ciutadania, han de presentar el document acreditatiu. [15 punts]
 • Si l’alumne/a, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediten algun tipus de discapacitat superior al 33%, cal que ho justifiquin documentalment (certificat disminució ICASS). [15 punts]
 • Si és família nombrosa, fotografia o escanejat del corresponent carnet familiar vigent. [10 punts]
 • Si és monoparental, fotografia o escanejat del corresponent carnet familiar vigent. [10 punts]
 • Si l’alumne ha nascut en un part múltiple, el llibre de família. [10 punts]
 • Si és víctima de violència de gènere, s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior. [10 punts]
 • Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés [fins 10 punts]

 

Petició per cursar batxillerat esportiu 3×2

Si esteu interessats en cursar batxillerat esportiu 3×2 empleneu el següent formulari entre el 20 i el 26 abril de 2022

Petició per cursar batxillerat esportiu 3×2