Sol·licitud de títols

Com sol·licitar un títol

Un cop acabats els estudis es pot sol·licitar el títol presencialment a la secretaria del centre.

  1. A la secretaria us facilitarem l’imprès de sol·licitud i la carta de pagament de la taxa. En el cas de tenir alguna bonificació o exempció cal que aporteu el justificant corresponent.
  2. Després us haureu de dirigir a una oficina de CaixaBank per realitzar l’ingrés corresponent:

Taxes expedició  títols acadèmics   (Consulteu les BONIFICACIONS I EXEMPCIONS generals que s’apliquen a aquestes taxes)

  1. Una vegada s’hagi realitzat l’ingrés, s’haurà de retornar a la secretaria del centre l’imprès de la carta de pagament amb el comprovant del pagament.

És imprescindible retornar l’imprès a la secretaria una vegada realitzat el pagament, en cas contrari, NO ES TRAMITARÀ LA SOL·LICITUD DEL TÍTOL.

Finalitzat aquest tràmit es lliurarà el resguard del títol, que tindrà validesa fins que arribi el títol original, cosa que es comunicarà mitjançant una carta.

Com recollir un títol

Per recollir el títol corresponent, l’alumne/a haurà de portar la següent documentació:

  • Original del DNI, NIE o passaport.
  • Resguard del títol.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

  • Autorització signada per l’alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI/NIE/passaport i de la persona autoritzada . (Us recordem que els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare o tutor/a de l’alumne/a també ha de portar autorització per poder recollir el títol).
  • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de l’alumne/a.
  • DNI, NIE o passaport de la persona autoritzada.
  • Resguard del títol.