Convalidació música

Resultat d'imatges per a

Per simultaneïtat d’estudis en conservatoris i escoles de música

Sol.licitud per la qual es concedeix el reconeixement de matèries optatives de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada.

Documentació que caldrà presentar

Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO. CMU2