Espai lliure de mòbils

A partir del curs 2023-2024, l’Institut Jaume I aposta per esdevenir un Espai Lliure de Mòbils. Actualment, pràcticament el 100% del nostre alumnat disposa de telèfon mòbil, el qual esdevé per a ells una eina amb la qual juguen, es socialitzen i es comuniquen.

Està demostrat que la utilització dels mòbils als centres educatius té un impacte negatiu en els resultats acadèmics. Tant la pèrdua de concentració com la dependència dels alumnes cap a aquests dispositius fan que baixi el seu rendiment. L’ús inadequat del mòbil, sobretot de les xarxes socials, són font de bona part dels conflictes dins i fora dels centres.
És per tot això que hem actualitzat la normativa respecte a l’ús dels dispositius mòbils

Normativa per tot l’alumnat

1. – Es prohibeix l’ús del mòbil (o altres dispositius amb funcions similars com rellotges…) dins del recinte del centre a tot l’alumnat.
2. – El mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, des de les 8:30 fins a les 15.00 hores, sense excepció (ni patis, ni canvis de classe, passadissos, escales, guàrdies, ni cap altra casuística).
3. – En tot cas, l’alumnat sempre ha de vetllar per la integritat del seu dispositiu electrònic i n’és el seu responsable. El centre no es farà responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils de l’alumnat ni prendrà cap acció o mesura per la seva reparació o rescabalament.

Sancions

En cas d’incompliment de la normativa, tant per l’alumnat d’ESO com dels Estudis postobligatoris, les sancions seran les següents:

1ª vegada: Es considera una conducta sancionable i la sanció establerta és pèrdua del dret d’assistència durant d’un dia lectiu. Es tipifica com a falta greu.

2ª vegada: Es considera que ja hi hagut una reiteració d’una conducta sancionable. En aquest cas es tipifica com a falta greu reiterada amb un sanció de pèrdua del dret d’assistència durant 3 dies lectius.

3ª vegada i següents: Es valorarà l’obertura d’expedient disciplinari que pot comportar la pèrdua del dret d’assistència per un període superior a 5 dies  i/o la pèrdua del dret a participar en activitats i sortides extraescolars durant un trimestre.

Si tothom col·labora en el compliment d’aquesta normativa, hi haurà una millora de la convivència i s’evitaran conflictes innecessaris produïts per un mal ús dels dispositius electrònics.

L’alumnat, en cas de no trobar-se bé, pot demanar al professorat de guàrdia que es truqui a la família i, si fos pertinent, demanar que el vingui a recollir les persones autoritzades dins l’horari lectiu.

Agraïm la col·laboració de les famílies amb el compliment d’aquesta normativa!