Planificació, seguiment, avaluació i millora

Entenem per planificació l’organització i seguiment d’aquelles actuacions destinades a assolir els objectius que tenim com a centre. La planificació és una tasca necessària per aconseguir avançar cap als objectius que ens hem marcat i que es pot dur a terme dins la Comissió d’Estratègia Digital de Centre.

Per cada objectiu, hem dissenyat activitats que permetin el seu assoliment.

Un cop dissenyades les activitats, n’hem planificat el seu desenvolupament. Per cada activitat, hem determinat:

  • Recursos necessaris pel que fa a infraestructures, maquinari, recursos humans i temporals (reunions, hores destinades a organitzar i implementar les actuacions, etc.)
  • Distribució de responsabilitats de tasques.
  • Temporització.
  • Indicadors: en el cas de les activitats és recomanable definir indicadors que mesurin la quantitat del que s’ha fet (nombre de participants, % d’alumne implicats, etc.) i indicadors que mesuren la qualitat d’aquestes activitats.  L’ indicador va acompanyat del seu criteri d’acompliment.
  • CLIQUEU AQUÍ PER A VISUALITZAR LES ACTIVITATS