Objectius EDC

Els objectius de l’estratègia digital de centre són:

OE1: Desplegar la CD de centre

OE2: Millorar la competència digital del professorat

OE3: Augmentar la creació de material TAC

OE4: Millorar la competència digital de l’alumnat

OE5: Millorar la competència digital de l’alumnat

OE6: Millorar la comopetència digital de les famílies

ID CENTRE/ PROFESSORAT/ ALUMNAT/ FAMÍLIES ÀREA /ÀMBIT ÍTEM DE LA DIAGNOSI VALORACIÓ OBJECTIUS RELACIONATS AMB EL PUNT FEBLE
1 CENTRE ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ A1 Estratègia digital 3.8 PUNT FEBLE OE1: Desplegar l’Estratègia digital de centre
2 CENTRE ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ A2 Desenvolupament de l’estratègia amb el professorat 3.5 PUNT FEBLE OE1: Desplegar l’Estratègia digital de centre
3 CENTRE COL·LABORACIÓ I XARXES B3 Col·laboracions 3.8 PUNT FEBLE OE 2: Millorar la competència digital del professorat
21 CENTRE DESENVOLUPAMENT PROF. CONTÍNU D1 Necessitats de DPC 4 PUNT FEBLE OE 2: Millorar la competència digital del professorat.
28 CENTRE PEDAGOGIA: REÇOLCAMENT I RECURSOS E5 Recursos educatius oberts 3.5 PUNT FEBLE OE 3: Augmentar la creació de material amb les TAC
34 CENTRE PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ G1 Avaluació de les capacitats 4 PUNT FEBLE OE 3: Augmentar la creació de material amb les TAC
35 CENTRE PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ G3 Retroalimentació adequada 4 PUNT FEBLE OE 3: Augmentar la creació de material amb les TAC
36 CENTRE PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ G5 Autoreflexió sobre l’aprenentatge 3.8 PUNT FEBLE OE 3: Augmentar la creació de material amb les TAC
37 CENTRE PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ G6 Comentaris a altres alumnes sobre el seu treball 3.5 PUNT FEBLE OE 3: Augmentar la creació de material amb les TAC
45 CENTRE COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT H6. Donar reconeixement al treball dels altres 3.5 PUNT FEBLE OE4: Millorar la competència digital de l’alumnat
47 CENTRE COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT H8. Aprendre a comunicar-se 4.8 PUNT FEBLE OE4: Millorar la competència digital de l’alumnat