Diagnosi

COMPETÈNCIA DIGITAL DEL PROFESSORAT

Consulteu els resultats realitzats amb l’eina SELFIE, fent click AQUÍ.

COMPETÈNCIA DIGITAL DE L’ALUMNAT

Consulteu els resultats realitzats amb l’eina SELFIE, fent click AQUÍ.

DAFO

Una de les eines més importants de què disposa el comandament públic per diagnosticar és l’anàlisi de debilitats, d’amenaces, de fortaleses i d’oportunitats (DAFO)

DEBILITATS (intern)

 • Professorat nouvingut amb baixa competència digital.
 • Falta de motivació d’una part del professorat.
 • Col·lapse xarxa wifi a 1ª hora del matí.
 • Deficiències en el coneixement i uniformitat d’estil i d’ús del Moodle de centre.
 • Poc domini per part d’una gran part de les famílies.
 • Considerar deficiència la uniformitat en l’ús de les eines digitals.
 • Resistència i desconeixement de l’ús de les eines digitals, específicament per a avaluar.
 • Desconeixença d’eines gamificadores.

AMENACES (extern)

 • Falta d’ordinadors per alumnat amb necessitats educatives.
 • Ordinadors d’alumnat antics i amb bateria antiga.
 • Dependència de factors externs en servidors i estructures (fallades Google, col.lapse servidor Infoself…).
 • Manca de cursos formatius dirigits al professorat per aprendre com fer servir la tecnologia per millorar l’ensenyament i les metodologies.

FORTALESES (intern)

 • Bona xarxa WIFI.
 • Tots els alumnes tenen ordinador portàtil (o el proporciona el centre).
 • Plataforma moodle consolidada.
 • Bits de formació en ús de moodle amb el professorat
 • Ús del correu corporatiu entorn google.
 • Intranet i-educa: comunicació i gestió.
 • Substitució de documents en paper per formularis (assistència, tria d’optatives, petició agent de salut…)
 • Professorat amb domini per poder fer formació als companys.
 • Disponibilitat i ús de programes informàtics específics (comptabilitat)
 • Motivació del professorat per aprendre a utilitzar les eines TIC/TAC per oferir un aprenentatge actual i digitalitzat.
 • Interès del professorat en millorar la transparència en les qualificacions.

OPORTUNITATS (extern)

 • Mentora digital.
 • Ordinadors proporcionats pel departament 
 • Infraestructura a les aules (pantalles)
 • Col·laboració de Mossos d’esquadra en formació a l’alumnat sobre el bon ús de les xarxes.
 • Disponibilitat i voluntat d’utilitzar recursos útils per fomentar l’ètica i el civisme digital.