Grau Superior en Integració Social

La competència general d’aquest títol consisteix a programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’Integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Titulació

Tècnic de Grau Superior en Integració Social.

Durada

Dos cursos acadèmics (2.000 hores)

currículum de coneixements

Context de la intervenció social (132 h)                                                                                    Promoció de l’autonomia personal (165 h)

Inserció sociolaboral (165 h)                                                                                                            Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99 h)


Atenció a les unitats de convivència (132 h)                                                                          Metodologia de la intervenció social (99 h)


Mediació comunitària (99 h)                                                                                                            Primers auxilis (66 h)


Suport a la intervenció educativa (99 h)                                                                                    Habilitats socials (132 h)


Projecte d’integració social (231 h)                                                                                              Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)

Formació i orientació laboral (66 h)                                                                                              Formació en centres de treball (449 h)

 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educativa, de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves filles i fills. 

I DESPRÉS, QUÈ PODRÉ FER?

Un cop acabat el grau, podràs continuar estudiant i fer un Grau Universitari o bé endinsar-te en el món laboral.

 

 

 

OPORTUNITAT DE MOBILITAT INTERNACIONAL

L’Institut Jaume I de Salou està adherit al programa Erasmus +. Aquest programa contempla la mobilitat d’estudiants i professorat entre diferents països de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació integral de l’alumnat així com projectes cooperatius entre diferents centres educatius i la millora del coneixement de les llengües dels estats membres.

Els nostres estudis