Convalidacions i exempcions

MÚSICA I DANSA

Per simultaneïtat d’estudis en conservatoris i escoles de música.

Sol·licitud convalidació

Cal presentar:

 • Certificat expedit per l’escola de música autoritzada en què s’acredita el curs i el nombre d’hores de dedicació setmanal que fa l’alumne/a per al reconeixement dels estudis de música en l’ESO. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA

Per  esportistes d’alt rendiment a l’ESO.

Sol·licitud convalidació

Cal presentar:

Opció 1: Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent)

Opció 2: Si no es disposa d’aquest certificat:

 • Certificat del club esportiu segellat i signat per la presidència o direcció esportiva en què es faci constar que l’alumne/a forma part d’un programa que suposa una dedicació intensiva per tal d’assolir un nivell alt de competició esportiva. Inclourà l’horari d’entrenaments habituals entre dilluns i divendres.
 • Certificat de la federació esportiva corresponent en què es faci constar que l’alumne/a disposa de llicència federativa en vigor així com el número corresponent. Haurà de constar, també, que el club ha acreditar davant la federació que l’alumne/a forma part d’un programa intensiu d’entrenament amb una dedicació superior a les 9 hores setmanals de dilluns a divendres per tal d’assolir un alt nivell de competició esportiva.
 • Trimestralment, informe de seguiment del club signat per la direcció esportiva o la presidència en què es valorarà l’assistència i l’aprofitament de l’alumne/a.

  ESTADA A L’EMPRESA

  Per l’alumnat de BAT que vol realitzar pràctiques en una empresa.

  L’alumne/a trobarà informació al Moodle de Tutoria.

  FORMACIÓ PROFESSIONAL

   

   

   

   

   

  ENSENYAMENTS ESPORTIUS