EL CENTRE

EL CENTRE

La cultura digital del centre són el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre. Queden recollits en els següents documents de centre:

NOFC

PEC

ESTRATÈGIA DIGITAL (en construcció)

PROJECTE DE DIRECCIÓ (pendent)